آپارتمان سازی دردزفول

چندسالی است که در دزفول آپارتمان سازی وانبوه سازی شدت گرفته است. علت اصلی آن گران بودن زمین وکمبود زمین درنقاط خوب دزفول است. درضعیف ترین مناطق شهر زمين متری کمتر از۲۰ملیون پیدا نمی‌شود. شرکت‌های زیادی در دزفول به ساخت وسازمشغول هستند باسابقه ترین شرکت ها،شرکت پويا وشرکت ایثار گران هستند. وشرکت فرهنگیان ومجلل سازان وپرندهم دراین زمینه پیشتاز هستند وپروژه های خوبی تحویل داده اند.

نمای ساختمان چشم ساختمان است هرشخصی که وارد ساختمان ی می‌شود اول نمای آن رانظاره میکند. هم برای زندگی وهم برای معامله‌ وخرید وفروش ملک هزینه کردن واجرای نمایی زیبا ارزشش رادارد که مبلغ قابل توجهی خرج نمای آن ملک کرد